Obchodné podmienky - Zelenacigareta.sk

Všeobecné obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVANIE
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop.
Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu či písomne
na našej adrese. Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH.
Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Spôsob platby: prevod na náš účet, alebo na dobierku, resp. platba v hotovosti pri osobnom
prevzatí tovaru v sídle spoločnosti. Po obdržaní platby zásielky distribuujeme podľa dodacej
lehoty, pozri odsek 5.
2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám pošleme e-mailom. Po odoslaní
objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené
potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v
prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. U niektorých
objednávok (väčšie množstvo a pod.), vás budeme kontaktovať, pre potvrdenie objednávky,
telefonicky.
Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami spoločnosti, prečítal som ich a porozumel ich
obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím

Potvrdením prehlasujem, že som starší ako 18 rokov.
3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať
tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci
doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti
predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o
odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme
náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej

časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo
dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
4. BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednaný tovar vám pošleme prostredníctvom služby GLS ID CHECK (zaručené overenie
veku) podľa Vášho výberu:
1. ako zásielku na dobierku kuriérom GLS ID CHECK pri výbere dodania na dobierku,
2. Kuriérom GLS pri výbere dodania GLS ID CHECK (overenie veku).
Poštovné na celom Slovensku je pri platbe prevodom 4,40 eur, pri platbe na dobierku 5,40 eur.
Lehota na doručenie zásielky je do 2 dní od jej expedície.
5. DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je 2-5 dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý máme skladom /na našom
centrálnom sklade/ odosielame v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 12-tej hodiny. V
prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Daňový doklad
(faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom.
6. VÝMENA TOVARU
V prípade potreby (napr. nevhodne objednaný tovar) Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v
originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí poslať najlepšie doporučeným balíkom
(nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške
kupujúci.
7. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.
Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného
na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia
prvého dodaného tovaru.

Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty zašlite alebo prineste tovar na našu adresu
Zelená cigareta s. r. o., Špitálska 41, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
Lehota je zachovaná, ak tovar zašlete na prepravu alebo donesiete najneskôr posledný deň
lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od

tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-
mailom) na adrese Zelená cigareta s. r. o., Špitáslka 41, 811 08 Bratislava – mestská časť

Staré Mesto, tel. č. 0948 490 980, e-mail - zelenacigaretaobchod@gmal.com.
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom
našej internetovej stránky zelenacigaretaobchod@gmal.com. Ak využijete túto možnosť, prijatie
odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do
14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s
iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu
adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo
nastane skôr.

8/b

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní,
odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní
od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok
alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne
po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom
e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

8/c

Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru
(faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je
povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu. V
prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu
tovaru pred poškodením počas prepravy. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme -
bude Kupujúcemu vrátený. Tovar odporúčame Kupujúcemu poistiť.
8/ d

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba
začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru
Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.u
niektorých komponentov spotrebného charakteru je v rámci poskytovanej záručnej doby
deklarovaná ich životnosť ovplyvnená intenzitou používania e-cigarety nasledovná: batéria 6
mesiacov atomizér 2 mesiace , kapsľa 10-15 plnení, cartomizér 3-5 plnení.

8/e

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci,
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť
vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o
iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
8/ f

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania
alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru
nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením
poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie),
mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

10.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných
podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.
9.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.
právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným
zákonníkom Slovenskej republiky.
9.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V
takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je
Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom
riešení sporov).
9.4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je

spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
predávajúci porušil jeho práva.
9.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len
„návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na
žiadosť podľa bodu 9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej
odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu
NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu
budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce
zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná
príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení
(Občiansky súdny poriadok).
10. NÁVŠTEVNÁ KNIHA

Prevádzkovateľ stránky nenesie zodpovednosť za názory uverejnené na stránke v sekcii
Návštevná kniha. Jedná sa o subjektívne názory návštevníkov